Abonnementen | privacy-verklaring

This is how we do it.

met Montell Jordan.

Dit is de privacy-verklaring van de Fitness Factory, Biltstraat 23 bis, 3572 AB Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30175392. 

WAAROM DEZE PRIVACY-VERKLARING? 

Als je een Fitness Factory abonnement hebt, een Fitness Factory abonnement wilt afsluiten, contact met ons opneemt via onze website of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fitness Factory willen we duidelijk zijn. Vandaar deze privacy-verklaring. 

Vanzelfsprekend gaat de Fitness Factory uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en wordt de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitness Factory. 

Wij zijn een dynamisch bedrijf in een zich snel ontwikkelende omgeving. Daardoor is het van belang dat wij onze privacy-verklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacy-verklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT? 

De Fitness Factory verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

1. Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Fitness Factory abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. 

Ook als je al een Fitness Factory abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Fitness Factory worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie, type abonnement en jouw financiële status bij de Fitness Factory (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), 

2. Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je onder meer op de contactpagina zelf invult, zoals je naam, je e-mailadres en het antwoord op de vraag of je al lid bent bij ons. 

3. Social media uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden soms door de Fitness Factory verwerkt. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld persoonsgegevens die je zelf invult om je op te geven voor een Facebook-evenement georganiseerd door de Fitness Factory.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? 

1. Dienstverlening

De Fitness Factory verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren: voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de Fitness Factory krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en het incasseren van abonnementsgelden.  

2. Rapportage

De Fitness Factory verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd, nieuwe leden of postcode. 

3. Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon of e-mail of op een andere manier, dan worden jouw gegevens soms geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van de Fitness Factory later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over klachten en betalingen.

4. Wettelijke verplichting

De Fitness Factory kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS? 

Fitness Factory zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Fitness Factory zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij. 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS? 

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Fitness Factory hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de (wettelijke) bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd gewist. 

MAAKT FITNESS FACTORY BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN? 

Fitness Factory maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, ledenadministratie-pakket, telefonische contacten en bankverkeer. 

VERSTREKT FITNESS FACTORY GEGEVENS AAN DERDEN? 

Fitness Factory verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden. Fitness Factory kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. 

1. Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen (zie beneden). 

2. Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. 

3. Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

4. Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Fitness Factory de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. 

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken. 

5. Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. 

6. Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Fitness Factory die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fitness Factory of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. 

INZAGE GEGEVENS

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@fitnessfactory.nl of  je kunt per post een verzoek sturen naar: 

Fitness Factory,
t.a.v. de afdeling ledenadministratie,
Biltstraat 23 bis,
3572 AB Utrecht

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. 

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij de Fitness Factory opgegeven e-mailadres.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. 

Voor vragen over deze privacy-verklaring en over het beleid van de Fitness Factory kun je contact opnemen met : 

info@fitnessfactory.nl

opgesteld te Utrecht op 23 mei 2018